GreenCapitalGreenCapital

by rozwinąć Twój biznesJesteś tutaj: Strona główna > Usługi wzbogacające

A A A


Usługi dodatkowe

GreenCapital.pl oferuje szeroki wachlarz  usług powiązanych z procesami na rynku kapitałowym, takimi jak poszukiwanie kapitału, wykupy lewarowane, przejęcia,  przekształcanie, zakładanie nowych spółek, itd.  Nasi konsultanci mają również bogate doświadczenie w opracowywaniu strategii przedsiębiorstw, zarządzaniu wiedzą w organizacji i współpracy z bankami korporacyjnymi.

Wycena (przedsiębiorstwa/aportu)

Zgodnie z najlepszymi praktykami, wycena powinna być przeprowadzona przez niezależnych ekspertów o niezbędnym przygotowaniu metodologicznym i doświadczeniu w wycenach, a dodatkowo wysokim poziomie etycznym. Unika się wtedy posądzenia o stronniczość i nie wspiera się żadnej ze stron zainteresowanych wyceną (równowaga sprzecznych interesów). Prezes GreenCapital.pl jest jednocześnie biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Warszawie m.in. z zakresem wycen przedsiębiorstw, a tym samym dba o jak najbardziej obiektywne podejście do wyceny.

Przedmiotem wyceny może być cała Grupa kapitałowa, spółka, jedno z prowadzonych przez nią przedsiębiorstw lub jeden z zakładów danego przedsiębiorstwa, a także poszczególne elementy jego aktywów i pasywów, w tym:

- wartości niematerialne i prawne (np. znaki towarowe, licencje, koncesje, patenty, prawa do projektów, know-how);
- aktywa trwałe i obrotowe (grunty, nieruchomości, maszyny, urządzenia, ak­cje, udziały itp.);
- aktywa obrotowe (np. zapasy, należności);
- składniki pasywów (np. zobowiązania wobec dostawców towarów i usług),
- instrumenty finansowe, w tym opcje waniliowe, egzotyczne oraz opcje egzotyczne II generacji (TPF, TARN, Chooser itp.). Stosowane tu modele to Blacka-Scholesa, Garmana-Kohlhagena, Reinera-Rubinsteina, modele dwumianowe i Monte-Carlo

Świadczymy również usługi w zakresie wyceny wartości godziwej programów motywacyjnych dla kadry menadżerskiej.

Wyceny przedsiębiorstw służyć mogą następującym celom:

- Zakupy i przejęcia
- Fuzji
- Wycena akcji na giełdzie (zwykle w celu podjęcia decyzji o zakupie poprzez porównanie realnej wartości z obecnym kursem akcji)
- Wycena akcji przed ofertą prywatną lub publiczną (IPO)
- Realizacji systemów motywacyjnych opartych na miernikach wartości spółki i dotyczy także spółek niepublicznych
- Podjęcie decyzji dotyczącej stopnia wzrostu wartości w nadchodzącym okresie - odpowiednia wycena odpowie na pytanie jakim dynamizmem w czasie będzie się charakteryzował wzrost wartości
- Ocena zdolności kredytowej spółki
- Wniesienie przedsiębiorstwa lub jego elementów aportem
- Wskazanie czynników wzrostu wartości w przedsiębiorstwie
- Konieczność związana z przepisami prawa (połączenia, przekształcenia spółek, spadki, dziedziczenie, rozwód).
- Ubezpieczenie przedsiębiorstwa
- Określanie wartości podstawy opodatkowania
- Oszacowanie wysokości odszkodowania.

Wykonujemy wyceny służące wszystkim powyższym celom. Wykonywane standardowo i proponowane przez nas, jako najwłaściwsze, wyceny na potrzeby fuzji i przejęć, to przede wszystkim:

• Majątkowe - mające zastosowanie wspierające dla oszacowania wartości przedsiębiorstw wytwarzających produkty w oparciu o technologie kapitałochłonne.
• DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) - wiarygodne i dokładne, ale dość wrażliwe na przyjęte założenia.
• Porównawcze - zasadne, o ile istnieje obiektywna wycena (zwłaszcza giełdowa) spółek działających w podobnej branży.
W przypadkach, kiedy mamy do czynienia z niepewnością, proponujemy wyceny w warunkach ryzyka (symulacje wartości).

Uwaga: To, czym nasza firma się wyróżnia, to własny - wypracowany w okresie wieloletniego doświadczenia - model scoringowy oceny jakości kadry zarządzającej i strategii przedsiębiorstwa. To zalecane uzupełnienie każdej zamawianej wyceny. Pozwala zastosować odpowiednią premię lub dyskonto do wyceny w oparciu o metodę scoringową.

Efektem naszej wyceny jest raport zawierający dokładny opis przyjętych w wycenie założeń, opis metody (modelu) oraz wnioskowanie.

W 2008 roku, oprócz wycen na potrzeby fuzji i przejęć, przeprowadziliśmy również kilkanaście wycen na potrzeby przekształceń spółek - wycen aktywów i pasywów będących załącznikami do planów przekształceń przed badaniem przez biegłych rewidentów., oraz wycen do celów wniesienia przedsiębiorstw aportem.

Zobacz także: studium przypadku.

Wycena marki

Dla potrzeb wyceny wnoszonego aportu w postaci przedsiębiorstwa lub właściwej wyceny łączącej się lub przejmowanej firmy niezbędna jest wycena marki. Pracownicy GreenCapital.pl mają doświadczenie w wycenie marek zarówno przedsiębiorstw produkcyjnych jak również  finansowych. Przykładowo, w tych ostatnich istnienie licencji oraz pozwoleń zmienia wartość marki nieproporcjonalnie do jej znajomości.

 

Obsługa przejęć i połączeń firm (M&A) przed UOKiK

Doradzaliśmy już przy kilkunastu przejęciach firm o wielkościach od kilku do kilkuset milionów złotych przychodów. Mamy doświadczenie w negocjacjach z przejmowanymi podmiotami, finansującymi te przejęcia bankami czy funduszami Private Equity (LBO). Realizujemy różne formy przejęć w zależności od korzyści, które chce osiągnąć podmiot przejmujący. Doradzamy przynajmniej częściowe wynagradzanie sprzedających za przejmowane podmioty w akcjach. Jesteśmy pełnomocnikiem stron w postępowaniach dotyczących koncentracji przed UOKiK i to my przygotowujemy całą dokumentację dotyczącą koncentracji.

Due diligence

Przeprowadzamy kompleksowe due diligence (prawne, finansowe, podatkowe, rachunkowe). W przypadku dodatkowych wymagań (np. due diligence w zakresie wpływu elektrowni na środowisko) potrafimy polecić doradców, u których jakość świadczonej usługi jest adekwatna do wynagrodzenia.
Przygotowujemy listy intencyjne, umowy warunkowe i ostateczne; opcje odkupu. Pomagamy motywować byłych właścicieli, o ile mają zostać menedżerami  w przejętym podmiocie.

Business plan

Niezbędny w rozmowach z bankami lub potencjalnymi inwestorami (zwłaszcza dla następujących źródeł: Pre-IPO, Seed funding). Nawet jeżeli projekt jest finansowany ze źródeł własnych - dobrze opracowany Business plan jest doskonałym przewodnikiem i pozwala stwierdzić czy działania operacyjne realizują przyjętą strategię i ewentualnie wcześnie skorygować negatywne odchylenia.

Prospekt emisyjny

Dokument wymagany przez przepisy ustawy o ofercie publicznej do wyemitowania akcji dla nieoznaczonego inwestora (oferta publiczna). Obszerny dokument, którego celem jest przede wszystkim uzyskanie pozwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i przekonanie inwestorów do spółki. Nie musi go opracowywać Dom maklerski, wystarczy że go zatwierdzi i przekaże do KNF. Nasza firma przedstawi emitenta w sposób profesjonalny z użyciem języka zrozumiałego dla potencjalnych inwestorów.

Dokument informacyjny

Wymagany przez GPW przy wprowadzaniu akcji na rynek NewConnect, najczęściej bezpośrednio po przeprowadzeniu subskrypcji prywatnej do oznaczonego adresata (prywatne IPO). Może zostać przygotowany przez GreenCapital.pl występujący w roli doradcy emitenta, wymaga wtedy tylko zatwierdzenia przez Autoryzowanego Doradcę. Posiadamy odpowiednie doświadczenie i wiedzę potrzebną do opracowywania takich dokumentów, aby ten bez zastrzeżeń został zaakceptowany przez GPW, a dla inwestorów na rynku wtórnym stanowił wiarygodne źródło przystępnych informacji o spółce.

Memorandum inwestycyjne

Dokument w formie obszernej prezentacji przedstawiający firmę (która może pochwalić się historią i planami rozwoju) inwestorowi branżowemu lub finansowemu (przy Pre-IPO, PE, VC). Przystępna forma prezentacji zawiera zarówno dotychczasowe dokonania, jak i plany z projekcjami finansowymi oraz doświadczenie i wiarygodność kadry zarządzającej.

Zakładanie nowych spółek (wnoszenie przedsiębiorstw aportem)

Oferujemy wsparcie w zakładaniu nowych spółek. Specjalizujemy się w zakładaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych. Doradzamy jak najszybciej i najtaniej przejść przez ten proces, a także jak zoptymalizować podatki dla udziałowców/akcjonariuszy spółek. Studium przypadku: założenie nowej spółki akcyjnej, która ma być notowana na rynku giełdowym.

Przekształcenia

Pomogliśmy wielu podmiotom (zarówno osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jak i spółkom handlowym, m.in. w 2008 roku spółkom: Waspol S.A., Ścigacz.pl sp. z o.o. ,  KRAM Polska S.A., Kamitec S.A., Richter Med S.A. i innym) przekształcić  formę prawną, najczęściej w spółkę akcyjną. Proces, jeżeli jest prawidłowo przeprowadzony może przebiegać bardzo sprawnie, a jego implikacje mogą być korzystne dla dalszego finansowania firmy, w szczególności plasowania akcji na rynku giełdowym lub NewConnect. Dzięki posiadanemu doświadczeniu, w 2010 roku udało nam się przeprowadzić proces przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną w rekordowym tempie - już po 8 tygodniach od dnia decyzji o przekształceniu.

Wsparcie funduszy VC/PE w zarządzaniu spółkami

Służymy funduszom VC/PE w ocenie firm i projektów inwestycyjnych oraz zbudowaniu długoterminowej strategii inwestycyjnej dla przedsiębiorstwa wraz z nadzorowaniem jej wykonania. Potrafimy zarządzać wartością firmy; mamy doświadczenie w nadzorze nad spółkami; potrafimy wesprzeć przedsiębiorstwa w zarządzaniu taktycznym i operacyjnym, przeprowadzaliśmy obiektywne analizy przedsiębiorstw z różnorodnych branż na potrzeby pozyskiwania przez nie kapitału.

Pełnomocnictwo właścicielskie

Umiemy właściwie reprezentować udziałowca w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółce akcyjnej, nadzorując wykonywanie przez zarząd spółki planu finansowego, uzgodnionego przy zasileniu kapitałowym spółki przez anonimowego udziałowca.

Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstw

Oferujemy doradztwo w zarządzaniu ryzykiem walutowym, stóp procentowych oraz ryzyka zmian cen niektórych towarów na bazie dostępnych na polskim ale też zagranicznym rynku instrumentów bankowych i giełdowych, oraz za pośrednictwem międzynarodowych brokerów finansowych. Wspieramy w rachunkowości związanej z tymi instrumentami. Zapewniamy, że przygotowana przez nas struktura będzie najtańszym zabezpieczeniem przed wolatylnością wyniku finansowego i przepływów pieniężnych i na pewno uchroni przedsiębiorstwa przed zjawiskiem wykorzystywania przez banki asymetryczności wiedzy - casus opcji walutowych z 2008 roku.

Doradztwo w kontaktach z bankiem

Po wielu latach pracy w bankach korporacyjnych, nasi partnerzy wiedzą jakich produktów należy oczekiwać od współpracującego z firmą banku, jakich cen można się spodziewać i jakiego poziomu obsługi. Przy okazji doradzamy w zakresie cash management i zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa z wykorzystaniem produktów bankowych.

Doradztwo w zakresie opcji dla kluczowych pracowników

Posiadamy kompetencje, aby zbudować najbardziej efektywny, bo nastawiony na pomnażanie wartości firmy, system premiowania. W przypadku wielu pracowników, od których oczekuje się generowania pomysłów, wynagrodzenie stałe i bonusowe, bez powiązania z wartością spółki, nie jest motywujące i w dłuższej perspektywie oznacza albo zmęczenie pracownika albo jego odejście z pracy. Właściwy program opcyjny jest najlepszą alternatywą do zwiększania kosztów płacowych.

Szkolenia/warsztaty z finansów, bankowości, r. kapitałowego

Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Zarządzania; przeprowadziliśmy też wiele szkoleń z dziedziny finansów, inwestycji oraz bankowości korporacyjnej, dedykowane dla managerów średniego szczebla w dużych korporacjach.

Doradztwo strategiczne, zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie

Nasi pracownicy to m.in. byli konsultanci znanych w branży konsultingowej firm. Dysponują doświadczeniem i wiedzą w zakresie restrukturyzacji i zwiększenia efektywności działania.
Nasi pracownicy posiadają też umiejętność zarządzania wiedzą w dużym przedsiębiorstwie (bazy wiedzy, wymiana informacji, retencja know-how kluczowych pracowników). Potrafią zamienić istniejące przyzwyczajenia do niskiej efektywności, a z dotychczasowych zasobów umieją wykrzesać satysfakcjonujące efekty.

góra strony


Formularz zainteresowania usługami:

Forma prawna *:

 
 

Przychody za ostatni rok obrotowy:

 
 
 
 
 

Jesteśmy zainteresowani następującymi usługami:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dane kontaktowe *:

 
 
 
 

Preferuję kontakt:

 
 

Preferowany termin kontaktu:

 

Wypełniając ten formularz wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i oświadczają, iż są zainteresowani otrzymywaniem treści handlowych, promocyjnych i marketingowych drogą elektroniczną.

* - pole wymagane


Copyright © GreenCapital.pl sp. z o.o.